ارت تستر

ارت تستر
طبق مبحث 13 مقررات ملی ساختمان، مقاومت هر نوع الکترودِ زمین، اعم از ساده, اساسی , شبکه همبند به صورت جداگانه و یا متصل به هم باید اندازه گیری شود.

به منظور اندازه گیری مقاومت سیستم زمین و همچنین اندازه گیری مقاومت ویژه خاک که نقش مهمی در انتخاب نوع سیستم زمین دارد، نیاز به ابزاری به نام ارت تستر داریم.
 

انواع ارت تستر :

  • ارت تستر دیجیتال
  • ارت تستر کلمپی