بازنشانی
قیمت
سازندگان
تعداد کُر
سطح مقطع
سایز کابل پنج کر
سایز کابل 2 رشته
سایز کابل 3 رشته
سایز کابل 4 رشته
سایز کابل 5 رشته

کابل افشان

کابل افشان
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
کابل افشان یا هادی قابل انعطاف در محل های خشک و نمناک جهت تغذیه تاسیسات الکتریکی زمانی که انعطاف پذی..
234,950 تومان
مبنی بر 1 نظر
کابل افشان دو رشته شرکت افشارنژاد خراسان از دو رشته سیم افشان تشکیل شده که به دور آن دو نیز یک عایق ..
تماس بگیرید
کابل افشان دو رشته کارخانه صنایع سیم و کابل همدان از دو رشته سیم افشان تشکیل شده که به دور آن د..
370,000 تومان
کابل افشان سه رشته شرکت افشارنژاد خراسان از سه رشته سیم افشان تشکیل شده که به دور آنان نیز یک ع..
تماس بگیرید
کابل افشان سه رشته کارخانه صنایع سیم و کابل همدان از سه رشته سیم افشان تشکیل شده که به دور آن س..
522,000 تومان
کابل افشان پنج رشته شرکت افشارنژاد خراسان از چهار رشته سیم افشان تشکیل شده که به دور آنان نیز ی..
تماس بگیرید
کابل افشان 4 رشته کارخانه صنایع سیم و کابل همدان از 4 رشته سیم افشان تشکیل شده که به دور آ..
672,000 تومان
کابل افشان 5 رشته کارخانه صنایع سیم و کابل همدان از 5 رشته سیم افشان تشکیل شده که به دور آن نیز..
891,000 تومان