این دستورالعمل شامل مقررات و روش های متداول مبتنی بر آخرین استانداردهای بین المللی برای ایجاد سیستم اتصال زمین در تأسیسات شبکه توزیع نیرو شامل شبکه های فشار متوسط تغذیه پستهای برق، تأسیسات و تجهیزات پستهای برق، شبکه های فشار ضعیف توزیع اعم از برق رسانی به مشترکین و روشنایی معابر، تامین ایمنی در بهره برداری، نگهداری و انجام عملیات بر روی خطوط، تجهیزات و تاسیسات شبکه توزیع نیروی برق میباشد.

برای بسیاری از موارد نقطه یا محل یا محدودهای که باید زمین شود ذکر شده است لکن برای بعضی موارد دیگر، محل و نحوه اتصال به زمین باید طبق استانداردها و یا مقررات اختصاصی مربوط به آن موارد انجام شود. رعایت این دستورالعمل از طرف کلیه شرکتهای توزیع، سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات، پیمانکاران و مشاوران شرکتهای توزیع که خدمات برق رسانی به مشترکین برق را به عهده دارند الزامی میباشد. مقررات مربوط به تاسیسات الکتریکی ساختمانها که در اصل، ادامه طبیعی سیستم های موردنظر این دستورالعمل بوده و الزم است هماهنگی کامل بین آنها و مفاد این دستورالعمل وجود داشته باشد، تابع مبحث 13 مقررات ملی ساختمان خواهد بود. مراجع این دستورالعمل مبتنی بر آخرین مقررات و استانداردهای بین المللی اشاره شده در پیوست میباشد. مادامیکه ویرایش های جدیدی از مقررات با استانداردها به تصویب نرسیده و جانشین این دستورالعمل نشده باشد، رعایت آنها برای تمامی شرکتهای توزیع نیروی برق تابعه وزارت نیرو الزامی میباشد. تأسیساتی که قبل از تدوین این دستورالعمل اجرا شده باشند از شمول این دستورالعمل خارج بوده ولی به منظور تطبیق با این مقررات در زمان بهینهسازی تجهیزات بتدریج تغییرات الزم باید در آنها صورت پذیرد. در مورد تاسیساتی که با استاندارد معتبر دیگری مطابقت دارند، انجام تغییرات برای تطبیق با این دستورالعمل الزم نخواهد بود مگر آنکه ناظر عالیه مقررات به دالیل ارتقاء ایمنی دستور تطبیق با دستورالعمل جدید را صادر کند.

با توجه به ضرورت ساماندهی فعالیت های مهندسی مرتبط با طراحی و نگهداشت سیستم زمین و با هدف حفظ ایمنی افراد و اطمینان از عملکرد مناسب تجهیزات، معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر اقدام به ابالغ مأموریت ویژه به شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل برای تدوین دستورالعمل "سیستم اتصال زمین شبکه های توزیع" نمود.

برای مطالعه ی کامل این دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

 

https://faznol.com/image/data/Article/دستورالعمل-سیستم-اتصال-زمین-شبکه-های-توزیع/Earthing-instruction.pdf