برخلاف مقدار جریان مستقیم، اندازه‌گیری مقدار جریان متناوب Ac به این راحتی نخواهد بود؛ و این پیچیدگی به دلیل متغیر بودن جریان متناوب است. راحت‌ترین شکل برای توصیف جریان متناوب Ac رسم به شکل موج سینوسی است. در موج سینوسی دامنه به شکل پریودیک با زمان، دائما در حال تغییر است. حال سوال این است که اندازه‌گیری دقیق این مقدار جریانی که دائما درحال تغییر است، چگونه میسر است؟!

RMS یا Root Mean Square در معنای لغوی به معنی جذر متوسط مربع است، یعنی چنانچه ولتاژ اندازه‌گیری شده توسط یک مولتی متر RMS برابر ۲۰۰ ولت باشد، در واقع ولتاژ پیک برابر ۲۰۰*۱٫۴۱۴ = ۲۸۲٫۸ ولت است و مولتی متر “ولتاژ مؤثر” آن یعنی ۲۰۰ ولت را نمایش داده است. مالتی مترهای RMS از تکنیک محاسبه‌ی میانگین ریاضی برای محاسبه ولتاژ و جریان AC استفاده می‌کنند که این روش تنها برای شکل موج سینوسی خالص و متقارن پاسخ صحیح می‌دهد و برای شکل موج‌های دیگر دارای خطای نامعینی خواهد بود. اندازه‌ گیری RMS چندان قابل اطمینان و اعتماد نیست؛ زیرا امروزه جریان شامل هارمونیک و نویزهای زیادی مانند AWGN، شات و… است و سبب می‌شود شکل موج هرگز کامل نباشد. اندازه گیری True Root Mean Square یا True RMS از فرمول‌های ریاضی پیچیده‌تری استفاده می‌کند و مقدار خطای اندازه‌گیری را تا حد مطلوبی کم می‌کند و از جمله مقایسه RMS و TRUE RMS در این است که TRUE RMS به واقعیت مقدار نزدیک‌تر است. برای به دست آوردن اندازه گیری TRUE RMS، می‌توان گرمای حاصل از بار در مقاومت ثابت را اندازه‌گیری کرد که منتج به یک اندازه گیری TRUE RMS می‌شود. نحوه‌ی کلی کارکرد مولتی‌مترها در TRUE RMS برای اندازه‌گیری دقیق مقدار جریان یا ولتاژ متناوب بدین صورت است با یک میتر TRUE RMS اندازه‌گیری صورت می‌گیرد؛ و مقادیر ولتاژ یا جریان لحظه ای را به توان ۲ می‌رساند. در مرحله‌ی بعد در بازه‌ای از زمان از این مقادیر میانگین می‌گیرد و بعد مقدار جذر این میانگین را نمایش می‌دهد. مولتی مترهای TRUE RMS مقدار دقیق‌تری را نمایش می‌دهند، در نتیجه زمان بیشتری برای پردازش لازم دارند تا نتایج حاصل را نمایش دهند. محاسبه به روش TRUE RMS در دستگاه‌هایی کاربرد دارد که به مقدار نزدیک به واقعیت نیاز دارند و حساسیت بالایی دارند؛ مانند مولتی‌متر و کلمپ مترها و…