تجهیزات ارت و حفاظت در برابر صاعقه

سه دلیل برای ایجاد سیستم زمین وجود دارد:

  1. تامین ایمنی افراد
  2. حفاظت از تجهیزات و تاسیسات در برابر تماس ناخواسته با قسمت های برق دار
  3. تامین حداکثر ایمنی ممکن در برابر اتصال های سیستم الکتریکی و صاعقه
الزامات سیستم زمین بسته به نوع کاربرد آن می تواند متفاوت باشد. به خصوص در هر سیستم الکتریکی، الزامات سیستم های زمینی که برای حفاظت در برابر صاعقه و عملکرد صحیح لوازم الکترونیکی به کار می روند، متفاوت خواهند بود.
اجرای صحیح سیستم زمین متضمن اشراف بر جزییات و الزامات محل موردنظر است. خصوصیات الکتریکی خاک، جنس هادی های زمین، نقاط اتصال و ترمینال های زمین، عواملی حائز اهمیت در طراحی سیستم زمین هستند. به همین منظور استفاده از تجهیزات استاندارد برای سیستم زمین بسیار مهم و حیاتی می باشد.