منو
سبد خرید

برنا الکترونیک

برنا الکترونیک

شرکت برناالکترونیک از سال ۱۳۶۳ فعالیت خود را آغاز نموده و همواره از پیشگامان صنعت تولید تجهیزات برق و الکترونیک صنعتی، سیستم های حفاظت کاتدی و پایش و کنترل خوردگی بوده است. شرکت برناالکترونیک موفق به اخذ گواهینامه های OHSAS 18001 ،ISO14001 ،ISO9001 در خصوص طراحی، تولید و خدمات پس از فروش کلیه محصولات و خدمات خود از شرکت DQS آلمان شده است.  اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل و ﺑﯿﺶ از ۰۰۲ ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

۱. رﻟﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ: ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻟﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ

۲. ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪی: ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﺎﻣﯿﻦ و اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪی (EPC)

۳. ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪی: ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﻧﺲ رﮐﺘﯿﻔﺎﯾﺮ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪی

۴. ﭘﺎﯾﺶ ﺧﻮردﮔﯽ: اﻧﻮاع ﮐﻮﭘﻦ، ﭘﺮاب و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺎﯾﺶ ﺧﻮردﮔﯽ

۵. ارﺗﯿﻨﮓ و ﺻﺎﻋﻘﻪ ﮔﯿﺮ

۶. ﻣﮕﺎدراﯾﻮ: ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺘﺮل دور اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی وﻟﺘﺎژ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻ (MV-VFD)

۷. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ: ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ (NGR) و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی

NGC ۸. ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ: ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎدر

۹. رﮐﺘﯿﻔﺎﯾﺮﻫﺎی ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ : ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع رﮐﺘﯿﻔﺎﯾﺮﻫﺎی ﺧﺎص و ﺗﻮان ﺑﺎﻻ

10. ﺑﺎ ﺗﺮی ﺷﺎرژر: ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺑﺎﺗﺮی ﺷﺎرژر و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ

۱۱. ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر: ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺧﺎص و ﺳﻔﺎرﺷﯽ

12. ﻣﻔﺼﻞ: ﻣﻔﺼﻞ ﻫﺎی رزﯾﻨﯽ ﮐﺎﺑﻞ

 

نمایش 1 تا 12 از 50 (5 صفحه)