منو
سبد خرید

برنا الکترونیک

برنا الکترونیک

شرکت برناالکترونیک از سال ۱۳۶۳ فعالیت خود را آغاز نموده و همواره از پیشگامان صنعت تولید تجهیزات برق و الکترونیک صنعتی، سیستم های حفاظت کاتدی و پایش و کنترل خوردگی بوده است. شرکت برناالکترونیک موفق به اخذ گواهینامه های OHSAS 18001 ،ISO14001 ،ISO9001 در خصوص طراحی، تولید و خدمات پس از فروش کلیه محصولات و خدمات خود از شرکت DQS آلمان شده است.  اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل و ﺑﯿﺶ از ۰۰۲ ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

۱. رﻟﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ: ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻟﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ

۲. ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪی: ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﺎﻣﯿﻦ و اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪی (EPC)

۳. ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪی: ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﻧﺲ رﮐﺘﯿﻔﺎﯾﺮ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪی

۴. ﭘﺎﯾﺶ ﺧﻮردﮔﯽ: اﻧﻮاع ﮐﻮﭘﻦ، ﭘﺮاب و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺎﯾﺶ ﺧﻮردﮔﯽ

۵. ارﺗﯿﻨﮓ و ﺻﺎﻋﻘﻪ ﮔﯿﺮ

۶. ﻣﮕﺎدراﯾﻮ: ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺘﺮل دور اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی وﻟﺘﺎژ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻ (MV-VFD)

۷. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ: ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ (NGR) و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی

NGC ۸. ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ: ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎدر

۹. رﮐﺘﯿﻔﺎﯾﺮﻫﺎی ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ : ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع رﮐﺘﯿﻔﺎﯾﺮﻫﺎی ﺧﺎص و ﺗﻮان ﺑﺎﻻ

10. ﺑﺎ ﺗﺮی ﺷﺎرژر: ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺑﺎﺗﺮی ﺷﺎرژر و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ

۱۱. ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر: ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺧﺎص و ﺳﻔﺎرﺷﯽ

12. ﻣﻔﺼﻞ: ﻣﻔﺼﻞ ﻫﺎی رزﯾﻨﯽ ﮐﺎﺑﻞ

 

تولید کننده: برنا الکترونیک مدل: Borna-Resin-joint
مفصل رزینی برنا، ساخت ایران می باشد. این محصول دارای تاییدیه تایپ تست و همچنین تاییدیه شرکت های نفت و گاز و و شرکت های برق می باشد که مناسب برای اتصال کابل و یا هادی عایق شده با PVC, PE, VPE, EPR, همراه یا بدون هادی هم مرکز و همچنین برای هادی های آلومینیومی و مسی هستند. این مفصل رزینی م..
320,000 تومان
تولید کننده: برنا الکترونیک مدل: MM3-4A
مولتی متر  سه فاز 4 نمایشگر True RMSمدل MM3-4A ساخت برنا الکترونیک، برای اندازه گیری جریان و ولتاژ و فرکانس مصرف کننده های سه فاز کاربرد دارد و می تواند ولتاژ و جریان  فرکانس را با دقت بالا اندازه گیری کند مولتی متر سه فاز 4 نمایشگر دارای 4 ردیف نمایشگر، منوی ساده، قابلیت نتخاب نمایش ..
1,100,000 تومان
تولید کننده: برنا الکترونیک مدل: MM3-6A
این دستگاه برای اندازه‌گیری ولتاژ های (خطی و فاز ی) و جریان و فرکانس در شبکه های سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد. از ویژگی های بسیار مهم این دستگاه، اندازه گیری True RMS می باشد توسط این ویژگی مقدار موثر واقعی اندازه گیری می‌شود حتی در شبکه هایی که بار سلفی یا خازنی بوده و دارای هارمونیک فراوان است..
1,160,000 تومان
تولید کننده: برنا الکترونیک مدل: EFR
از رله ارت فالت EFR برای تشخیص خطای نشتی جریان به زمین، حذف تاثیر هارمونیک سوم، روش آشکاری سازی Balance Core، تشخیص جریان نشتی در کابل های زیر زمینی، سیم پیچ الکتروموتورها و تابلوهای برق، تنظیم محدوده جریان نشتی از ۶ - ۰/۳ و ۲۰ - ۱ آمپر، زمان تأخیر در قطع رله ..
1,740,000 تومان
تولید کننده: برنا الکترونیک مدل: EFZ
ارت فالت مدل EFZ برناالکتریک به منظور حفاظت در برابر اتصال به زمین طراحی شده است. ارت فالت مورد نظر دارای قابلیت تشخیص خطای اتصال به زمین، حذف تاثیر هارمونی سوم،روش آشکاری سازی Core Balance، تنظیم محدوده جریان نشتی قابل تنظیم از 0/3-6، 20-1، 2/5-50 آمپر، دارای زمان تأخیر در قطع ر..
0 تومان
تولید کننده: برنا الکترونیک مدل: BFR
ارت فالت باتری مدل BFR برنا الکتریک دارای قابلیت تشخیص خطای اتصال مثبت باتری به زمین، تشخیص خطای اتصال منفی باتری به زمین، دارای دو رله مجزا برای خطاهای فوق، دارای دو سیگنال نمایشگر، اتصال مثبت باتری به زمین واتصال منفی باتری به زمین می باشد. مشخصات فنی ارت فالت باتری  مدل..
1,380,000 تومان
تولید کننده: برنا الکترونیک مدل: RST
تایمر استارت مجدد  برنا می‌تواند جهت استارت مجدد کلیه سیستم‌هایی که برق آنها با کنتاکتور قطع و وصل می‌شود بکار رود. این تایمر دارای قابلیت سنجش زمان پس از وصل برق،.دارای قابلیت انتخاب زمان از ۱۵ تا ۳۰۰، دارای کلید جهت خاموش و روشن کردن دستگاه و پخش ملودی هنگام زمانسنجی می باشد. همچنین این ..
430,000 تومان
تولید کننده: برنا الکترونیک مدل: DOT 24H
تایمر قطع و وصل برق در واقع یک دستگاه زمان‌سنج است که می‌تواند در ساعات و دقیقه‌های مشخص که شما تعیین می‌کنید جریان برق را قطع یا وصل کند. یعنی در طول 24 ساعت شبانه روز باتوجه به امکانات تایمر شما می‌توانید برای نمونه برنامه‌ریزی کنید که دستگاه، برق مورد نظر شما در ساعت 3 شب روشن شود و در ..
355,000 تومان
تولید کننده: برنا الکترونیک مدل: DOT
تایمر تاخیر در وصل برنا الکترونیک دارای قابلیت سنجش زمان پس از وصل برق، قابلیت انتخاب زمان از 50% تا 100% رنج، دارای رنج های زمانی 3-30-60 و 600 ثانیه و 60 دقیقه، قابلیت تغذیه با ولتاژهای مختلف : ۳۸۰ – ۲۲۰ – ۱۱۰ – ۲۴ – ۱۲ ولت AC و DC، دارای حداکثر یک دقیقه خطا در زمان سنجی متوالی، دارای دو سیگن..
355,000 تومان
تولید کننده: برنا الکترونیک مدل: DOT/M
تایمر تأخیر در وصل (طرح مینیاتوری) مدل DOT/M دارای قابلیت سنجش زمان پس از وصل برق، قابلیت تنظیم زمان قطع، در رنج های متنوع: ٣-٠/۱۵ ، ٣-۱/۵ ، ۶٠-٣ ، ۶٠٠-٣٠ ثانیه و ۶٠-٣ دقیقه، قابل ارائه در ولتاژهای: ١٢- ٢۴ - ١١٠ - ٢٢٠ - ٣٨٠ ولت AC/DC، دارای دو سیگنال: وصل برق ..
375,000 تومان
تولید کننده: برنا الکترونیک مدل: RCT
برای روشن خاموش کردن مدام یک وسیله می توان از تایمر تکرار کننده استفاده کرد، تایمر تکرار کننده  معمولا دو سیمه بوده و از نظر وضعیت خروجی هنگام وصل در سه حالت استارت با قطع، استارت با وصل و انتخابی ساخته می شود. تایمر تکرار کننده  برنا الکترونیک دارای قابلیت قطع و وصل متوالی، قابلیت تن..
435,000 تومان
تولید کننده: برنا الکترونیک مدل: MTT/C
تایمر دیجیتال برنا الکترونیک دارای قابلیت تنظیم از 0/1 ثانیه تا 99 ساعت، هر تابع دارای دو مد عملکرد به شکل شروع شمارش با کلید استارت یا اتصال برق و دارای 5 مد کارکرد قابل برنامه ریزی شامل تایمر تاخیر در وصل/قطع، تایمر تکرارکننده با شروع وصل/قطع، تایمر استارت مجدد، تایمر ستاره-مثلث و تایمر ..
696,000 تومان
نمایش 1 تا 12 از 50 (5 صفحه)