منابع تغذیه

منابع تغذیه
منبع تغذیه دستگاهی است که می تواند انرژی الکتریکی چندین مصرف کننده بار را تامین کند. عملکرد اولیه تمام منابع تغذیه تبدیل یک نوع انرژی الکتریکی به نوع دیگر است.